Lehti

Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta

Klassisen pragmatismin perinteestä ponnistavalla transaktion käsitteellä viittataan organismin ja ympäristön keskinäissuhteisiin, joissa osapuolet ovat tekemisissä toinen toistaan muuttaen ja muuttuen. Tämä eroaa selvästi interaktiosta ymmärrettynä kahden eri osapuolen vuorovaikutuksena, jossa kumpikin säilyttää ominaisluonteensa. Transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta ihmismielen ymmärretään kehittyvän relationaalisesti, jatkuvissa organismi–ympäristö-transaktioissa, keskeisinä elementteinään muuttuva yhteisö ja kehittyvä kulttuuri. Miltei vastakkaista kantaa edustaa nativistinen naturalismi, jonka mukaan ihmismieli ja kieli ovat olennaisesti aivojen sisäsyntyisiä tuotoksia. Nykyiset rinnakkaisevoluution ja ekologisten lokeroiden teoriat ovat periaatteiltaan paljolti samankaltaisia kuin Darwinin opit jo varhain omaksuneen John Deweyn tuotannosta juontuva transaktionaalinen ajattelu. Tekemällä oppiminen ja harjaantuminen eri muodoissaan ovat kautta ihmisyhteisöjen historian olleet keskeisiä kulttuurin ja siten koko ihmislajin evoluutiossa. Lue lisää…