Lehti

Liberalismi kapitalistisena salaliittona

Veikka Lahtinen & Pontus Purokuru, Mikä liberalismia vaivaa? Kosmos, Helsinki 2020. 207 s.

Mikä liberalismia vaivaa? on ajatuksia herättävä teos. Pontus Purokuru ja Veikka Lahtinen katsovat liberalismin merkitsevän kapitalismin historiaan tiiviisti kietoutunutta poliittista ajattelua, jossa ”yksilö ja hänen omaisuutensa ovat kaiken lähtökohtia”. He tekevät kahtiajaon ”pinta-” ja ”syväliberalismiin”, sillä heidän mukaansa liberalismista kirjoitettaessa ”ensimmäisen vaikeuden muodostavat käsitteen sekavat käyttöyhteydet” (8–14). Liberalismin käsitteellistä sekavuutta teos ei kuitenkaan tule selventäneeksi. Vaikka kirja on retorisesti letkeää luettavaa, vakavasti otettava teos liberalismista se ei ole.

Mikä tätä teosta vaivaa?

Aatehistorioitsija Peter Gordonin osuvia sanoja lainaten ”kritiikki edellyttää ymmärtämistä”1. Teoksen suurin ongelma on, että Purokuru ja Lahtinen hyökkäävät siinä sellaista aatteellista traditiota vastaan, jota he eivät kaikesta päätellen tunne juuri lainkaan. Sen sijaan, että kirjoittajat olisivat perehtyneet liberalismiin ja liberalistisiin ajattelijoihin itse, teos perustuu sellaisiin latteisiin ennakkoluuloihin, jotka he ovat suoraan omaksuneet niistä harvoista toisen käden lähteistä, joihin teoksessaan viittaavat. Erityisesti he nojaavat Alexander Zevinin teokseen Liberalism at Large (2019) sekä Domenico Losurdon Liberalismin musta kirja -teokseen (2005), josta aatehistorioitsija Kari Saastamoinen on jo sanonut pitkälti kaiken oleellisen2.

Kirjan julkistustilaisuudessa Purokuru ja Lahtinen kertoivat liberalisminäkemystensä perustuvan pitkälti Michel Foucault’n analyysiin. Foucault’n ajatteluun tukeutuen he syyttävät liberalismin nojaavan onttoihin, kyseenalaistamattomiin ja konkretiasta irrotettuihin abstraktioihin. Tämän valossa on hullunkurista, että he itse käsittelevät liberalismia juuri kaiken kattavana, nyanssittomana abstraktiona vailla hienojakoisuutta tai konkretiaa, mihin tai keihin sillä kulloinkin viittaavat3. Vaikka he myöntävät, että ”liberalismeja on monta, ja ne eroavat toisistaan” (29), tämä huomio ei näy muualla kirjassa lainkaan. Esimerkiksi sosiaaliliberalismia teoksessa ei käsitellä ollenkaan. Päinvastoin he olettavat jonkinlaisen monoliittisen liberalismin hengen, jonka katsovat olevan läpitunkeva voima kaikkialla niin läntisen maailman yhteiskunnissa, instituutioissa kuin historiassa.

Vaikka toisinaan Purokuru ja Lahtinen pyrkivät selventämään, mitä tarkoittavat liberalismilla, kapitalismilla tai uusliberalismilla, menevät nämä käsitteet kuitenkin iloisesti sekaisin läpi kirjan. Liberalismi vaikuttaisikin olevan heille miltei synonyymi paitsi kapitalismille, uusliberalismille ja 1800-luvun laissez-faire-liberalismille, myös yleisesti ottaen porvarilliselle oikeistolle ja koko läntiselle sivilisaatiolle. Näin heidän on helppo poimia tarkoitushakuisessa analyysissaan liberalismin alle niin länsimaiden menneet kuin nykyisetkin synnit.4

Liberalismin synnit

Läpi teoksen liberalismi kuvataan aktiivisena toimijana, joka ”uskottelee”, ”alistaa” ja ”hukuttaa siirtolaisia” (175). Liberalismi esitetään salaliittona5, ideologiana, jonka tarkoituksena on ollut alusta saakka vain ja ainoastaan ”pääomien, markkinoiden ja valtasuhteiden turvaaminen” (14–15). Siinä missä Purokuru ja Lahtinen kuvaavat niin menneen kuin nykyisenkin yläluokan ihmisryhmänä, jolla on tietoinen pyrkimys alistaa ja sortaa itseään heikommassa asemassa olevia, katsoisin itse, ettei kaikkien yhteiskunnassa tai maailmassa ilmenevien epäkohtien ja epäoikeudenmukaisuuksien taustalla ole tietoisia, aktiivisia ja pahoja pyrkimyksiä. Suurin osa hyväosaisista tuskin on essentialistisesti pahoja. Kyse on pikemminkin siitä, että eläessään kaltaistensa hyvinvoivien, kouluttautuneiden, terveiden ja hyväosaisten yksilöiden kuplassa, he muuttuvat sokeiksi omalle etuoikeutetulle asemalleen, yhteiskunnallisen todellisuuden epäoikeudenmukaisuuksille ja heikommassa asemassa olevien todelliselle hädälle, huolille ja kurjuudelle.

Teoksen julkistustilaisuudessa Purokuru ja Lahtinen kertoivat, etteivät syytä liberalismia kaikesta pahasta. Tätä on hieman vaikea uskoa. Luvussa ”Liberalismin käytäntöjä: Orjia, aseita ja fasisteja” he väittävät liberalismin suhteen natsismiin ja fasismiin olleen ”myönteinen, tai vähintäänkin suopea” (81). Jos liberaalien suhtautuminen natseihin ja fasisteihin on ollut niin kovin myönteinen, miksi jälkimmäiset nimenomaisesti hyökkäsivät voimakkaasti paitsi vähemmistöjä, myös liberalismia ja liberaaleja valistusarvoja vastaan? Miksi nykyisellekin äärioikeistolle termi liberaali viittaa ennen kaikkea niin sanottuun ”vihervasemmistoon”? Mistä kirjoittajat ajattelevat äärioikeistoon yhdistettävän illiberalismi-termin juontuvan? Tragikoomisesti Purokuru ja Lahtinen tulevat itse viitanneeksi suopeasti kansallisosialistisena oikeusteoreetikkona tunnetun Carl Schmittin ajatteluun. He referoivat täysin kritiikittä tämän liberalismikritiikkiä – sillä olihan hän paitsi natsi, myös liberalismin vastustaja kuten hekin. Mikäli vihollisen vihollinen on ystävä, onko Schmitt heidän ystävänsä?6

Myös poliisiväkivalta, rasismi ja kolonialismi kuvataan teoksessa liberaalin maailman tuotoksina.  Niin ikään länsimaiden harjoittama orjakauppa on ilmeisesti ”erottamaton” osa liberalismia7. Tätä perustellaan sillä, että ”orjakaupan volyymi kasvoi huippuunsa juuri liberalismin nousun aikana 1700-luvulla” (78). Ikään kuin kahden asian samanaikaisella vahvistumisella tai ilmaantumisella maailmanhistoriaan voisi todistaa minkäänlaista johtopäätöstä niiden ilmeisestä korrelaatiosta. Vaikka esimerkiksi Thomas Jefferson omisti orjia, oli suurin osa liberaaleista valistusajattelijoista päinvastoin orjuuden kiivaita vastustajia8. Samalla logiikalla voitaisiin myös sosialismi kaikkine eri muotoineen tuomita yksittäisten henkilöiden, kuten Josef Stalinin, aatteen nimissä tekemien hirmutöiden perusteella, mutta tällaista Purokuru ja Lahtinenkin pitäisivät varmasti älyllisesti epärehellisenä. Paikoin he tuntuvat ymmärtävän itsekin, että liberalismin, kapitalismin ynnä muiden vaihtelevien käsitteiden yhdistäminen on kyseenalaista. Tämän he ratkaisevat kuitenkin liimaamalla väkisin termin ”liberaali” liki jokaiseen lauseeseen, vaikka tosiasiassa kritiikin kohteena olisi kapitalismi, imperialismi tai oikeistoliberalismi. Kuvaavaa on, että kyseisessä luvussa – kuten muuallakin teoksessaan – he käyttävät lähteenään Jürgen Kockan teosta Kapitalismin lyhyt historia (2016).

Liberalismin historia

Kirjoittajien ennakkoasenteet johtavat heidät tulkitsemaan liberalismin historiaa siten, että kaikki heidän lukemansa näyttää maagisesti todistelevan juuri sitä johtopäätöstä, jonka he olivat jo ennalta päättäneet9. Ainoat liberaalit ajattelijat, joita Purokuru ja Lahtinen käsittelevät, ovat Thomas Hobbes ja John Locke. Näin lyhyeen käsittelyyn tämä on erikoinen valinta, sillä Hobbesin kohdalla on varsin kiistanalaista, voiko tätä millään muotoa kutsua liberaaliksi10. Kumpaakin he myös käsittelevät äärimmäisen tarkoitushakuisesti ja irrottaen näiden teksteistä yksittäisiä kohtia kontekstistaan, jolloin niiden merkitys ja tarkoitus muuttuvat11. Oikeastaan teoksen koko historiaosuus Hobbesista, Lockesta, näiden ajattelusta tai suhteesta liberalismiin tiivistyisi parhaiten termeihin väärinymmärrys, kärjistys, ristiriitaisuus ja virheellisyys. Kyseiset piirteet tosin kuvastavat kirjaa yleisemminkin.

Purokuru ja Lahtinen kuvaavat liberalismin ytimeksi Lockeen liittämänsä voimakkaan yksityisomaisuuden ja kapitalismin puolustuksen sekä Hobbesiin yhdistämänsä egoistisen, yli-individualistisen ja porvarillisen ihmiskuvan, jota kutsuvat ”liberaalin ajattelun kulmakiveksi”12. Ihmisen perimmäistä turmeltuneisuutta ja egoismia korostava ihmiskuva on tosin asia, jota vastaan 1700-luvun liberaalit valistusajattelijat voimakkaasti hyökkäsivät. Tosiasiassa Hobbeskaan ei katsonut ihmisten olevan luonnostaan läpeensä pahoja ja egoistisia. Kyse oli pikemminkin siitä, että luonnontila nostaa ihmisissä sotaisia piirteitä esiin, kun he eivät voi luottaa siihen, ettei joku muu hyökkää. Luonnontila tekee ihmisistä epäluuloisia muita kohtaan. Koska ihmiset pyrkivät itsesäilytykseen, saattaa hyökkäys näyttäytyä parhaana puolustuksena13. Pyrkimys itsesäilytykseen ei kuitenkaan ole sama asia kuin jyrkkä itsekkyys tai egoismi, jotka eivät kuuluneet varhaiseen liberalismiin14. Päinvastoin varhaisia liberaaleja yhdisti pyrkimys edistää koko yhteiskunnan hyvää. Heille keskeinen vastakkainasettelu ei ollut yksilö vastaan valtio, vaan kansa vastaan hallitsija15.

Sikäli kuin liberalismi juontuu ennen muuta 1700-luvun valistuksesta, on erikoista, että teoksessa hypätään täysin sen yli. Valistus mainitaan vain kolme kertaa ja silloinkin ohimennen, joskin tuolloin se samaistetaan halveksien liberalismiin. Valistusajattelijoita kirjassa ei käsitellä lainkaan16. Näiden kirjoitusten valossa olisi selvää, että Purokurun ja Lahtisen väitteet liberalismin ”erityisestä suhteesta” orjuuteen tai pyrkimyksiin oikeuttaa rajoittamaton kapitalismi, työläisten sortaminen ja yhteiskunnallinen epätasa-arvo ovat auttamattoman virheellisiä17.

Siinä missä valistus oli filosofisesti moneen suuntaan ulottuva ja vaikeammin määriteltävä, voisi liberalismia kuvailla spesifimmin valistuksen poliittiseksi perinnöksi ja sen inspiroimaksi yhteiskunnalliseksi ajatteluksi ja liikehdinnäksi, jonka varhainen sisältö konkretisoituu parhaiten Ranskan vallankumouksessa. Tästä perinnöstä kumpuaa paitsi porvarillinen oikeistoliberalismi, myös aivan erityisesti vasemmisto18.

Mikä liberalismia vaivaa? on oiva osoitus siitä, että halutessaan ymmärtää mennyttä filosofiaa, tulisi tuntea hieman myös sitä historiallista kontekstia ja keskustelua, jossa kulloisetkin ajatukset ovat syntyneet. Kun tekstejä tulkitaan ja arvioidaan nykyajan standardeista käsin, päädytään anakronistisiin ja vääristyneisiin tulkintoihin esimerkiksi Locken tai Adam Smithin kirjoitusten tarkoituksista. Näin unohtuu, että esimerkiksi jokin meille tuttu termi saattoi 1600-luvulla viitata johonkin aivan muuhun kuin miten me sen ymmärrämme tai jokin asia, joka meille olisi nykyään itsestäänselvyys, saattoi olla omana aikanaan niin radikaali ja vallankumouksellinen ajatus, että sen julkinen esittäminen saattoi esittäjänsä vankeuteen, maanpakoon tai jopa ennenaikaiseen kuolemaan. On absurdia tuomita 300–400 vuotta sitten eläneitä, oman aikansa mittapuulla radikaaleja, vapaampaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa tavoitelleita ajattelijoita sen perusteella, että nämä eivät omassa äärimmäisen epätasa-arvoisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessaan vaatineet perustuloa, radikaalidemokratiaa tai ”täysin automatisoitua avaruushomoluksuskommunismia”.

Taistelua käsitteistä ja mielikuvista

Kuten valistus ei koskaan ollut yhtenäinen poliittinen liike, pitää myös liberalismi sisällään nykyperspektiivistä katsoen niin (liberaali)oikeistolaisia kuin vasemmistolaisiakin ajattelijoita. Kummankin edustajat omaksuivat siitä piirteitä ja hylkäsivät tai täydensivät oman tulkintansa mukaisesti toisia.  Samoin kuin kristinuskon eri haarat ovat taistelleet uskonopeista tai Raamatun oikeasta tulkinnasta, myös liberalismi hajosi valtaan päästyään keskenään kamppaileviin ryhmittymiin, jotka taistelivat niin liberalismin perinnöstä kuin sen päämääristäkin.

1800-luvulla vakiintui jyrkkä kahtiajako porvarilliseen ja monella tapaa konservatiiviseksi muuttuneeseen oikeistoliberalismiin sekä vasemmistoliberalismiin, jota on vaihtelevasti kutsuttu termeillä uusi liberalismi, sosiaaliliberalismi tai radikalismi. Sosiaaliliberaalit vaativat liberaalia sosialismia ja syyttivät porvarillisia oikeistoliberaaleja liberalismin tarkoitushakuisesta vääristelemisestä sekä Ranskan vallankumouksen ideaalien pettämisestä19. Eräs sosiaaliliberalismin keskeisimmistä ajattelijoista, Leonard Hobhouse, katsoi, että ”todellinen sosialisti pyrkii pikemminkin täydentämään ja kehittämään kuin tuhoamaan liberaaleja ideaaleja”20.

Purokuru ja Lahtinen lainaavat Foucault’n ajatuksia historiantulkintoihin liittyvästä vallasta, konfliktista ja kaappaamisesta, mutta eivät näytä ymmärtävän, että myös liberalismiin liittyy niin valtataisteluita, konflikteja kuin kaappaamistakin. Kylmän sodan aikana oikeistolainen liberalismin uudelleenmuotoilu vakiintui ja sosiaaliliberalismin sanoma jäi suurelta osin unohduksiin. Tämä ei kuitenkaan ollut sattumaa, vaan tietoisen toiminnan tulos: liberalismi pyrittiin juuri oikeistoliberaalien vaikutuksesta kytkemään erottamattomasti kapitalismiin ja esittelemään se täydellisenä vastakohtana sosialismille21. Samalla sen sisältö kuitenkin muuttui rajusti siitä, mitä varhainen, valistuksesta ponnistava liberalismi oli ollut.

Sikäli kuin teoksessa pyritään paljastamaan liberalismin ”gramscilainen hegemonia” (8–14, 50), on erikoista, että se itse tulee toistaneeksi juuri oikeiston muotoilemaa ja hegemoniseksi sementoimaa, monin tavoin vääristelevää liberalismitulkintaa. Ottaessaan annettuna sen, että oikeistolaisuus ja esimerkiksi Margaret Thatcher, Ronald Reagan – hauskasti myös Juha Sipilä – edustavat liberalismia eivätkä konservatismia tai liberaalikonservatismia22, Purokuru ja Lahtinen tulevat tietämättään tukeneeksi oikeiston kosmeettisia pyrkimyksiä irrottautua konservatismista, johon on usein liitetty sellaisia teemoja kuin perityn valta-aseman puolustaminen, sosiaalisen hierarkian tukeminen ja yhteiskunnallista tasa-arvoa lisäävien reformien vastustaminen23. Tällaiset pyrkimykset tai konservatismi ylipäätään eivät välttämättä herätä esimerkiksi sosiaalidemokraattiseen hyvinvointivaltioon tottuneissa suomalaisissa äänestäjissä miellyttäviä konnotaatioita, minkä vuoksi myös oikeistossa on mieluummin korostettu myönteisiä mielikuvia herättävää liberalismia; progressiivisuutta, edistystä sekä yhteiskunnallista muutosta. Samaan aikaan kaikkea tähän liittyvää, esimerkiksi demokraattista valtiomuotoa, hyvinvointivaltiota tai julkisen, tasa-arvoisen koulutuksen edistämistä on kuitenkin vastustettu.  Hyvinvointivaltiota purkavia pyrkimyksiä on brändätty raikkaiksi, dynaamisiksi ja tulevaisuuteen katsoviksi uudistuksiksi24 – sen sijaan, että niitä mainostettaisiin teemalla ”paluu dickensiläisen Englannin köyhäinhelvettiin”. 

Lopuksi

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta teos onnistuu kuvaamaan osuvasti uusliberalismiin liittyviä asenteita ja käytänteitä. Muun muassa MTV3:n vaaliväittelystudioon tuotu ”Suomen velkakello” (62–63) on hyvä esimerkki uusliberalismin alati lisääntyneestä vaikutusvallasta. Teoksessa hyvää on monipuolinen kuvaus siitä, kuinka läpitunkevasti uusliberalismi ja laskelmoiva välineellistymiskehitys on uinut elämiimme, yhteiskuntiimme ja kulttuuriimme. Teos olisikin mainio, mikäli se keskittyisi käsittelemään kriittisesti uusliberalismin arkisia, toisinaan huomaamattomia heijastumia. 

Purokuru ja Lahtinen ovat osittain oikeassa puhuessaan liberalismin vaihtoehdottomuudesta. Sikäli kun liberalismi perustuu valistukseen ja konkretisoituu Ranskan vallankumouksen yhteiskunnallisissa uudistuksissa, on totta, että suuressa osassa Eurooppaa se on muodostanut jonkinlaisen arkijärjen. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta lähes kaikki poliittiset puolueet tunnustavat ainakin retoriikan tasolla valistuksen poliittisen perinnön peruspilarit, kuten liberaalin demokratian, uskonnon-, ajatuksen- ja sananvapauden, yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet, oikeusvaltioperiaatteen ja vallan kolmijako-opin – Pohjoismaissa myös hyvinvointivaltion, julkisen terveydenhoidon ja koulutuksen – koko yhteiskunnan yhteiseksi eduksi. Kiistat siitä, mitä nämä elementit konkreettisesti edellyttävät, ovat kuitenkin olleet Ranskan vallankumouksesta lähtien pitkälti oikeisto–vasemmisto-kysymyksiä.

Selvää kuitenkin on, että valistuksessa ja varhaisessa liberalismissa oli kyse vallitsevan, hierarkkisen yhteiskunnallisen todellisuuden radikaalista muuttamisesta sekä epäkohtien ja epäoikeudenmukaisten rakenteiden jatkuvasta purkamisesta. Näin ollen olen taipuvainen ajattelemaan, että Stephen Pinkerin kaltaiset oikeistoliberaalit, jotka leibnizilaisesti sulkevat silmänsä ympäröivän todellisuuden epäkohdilta ja toistelevat tämän olevan paras kaikista mahdollisista maailmoista, eivät ole aivan tavoittaneet valistuksen kriittistä, yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävää henkeä.

Mitä taas tulee Foucault’a miltei sokeasti seuraaviin valistuksen ja liberalismin modernimpiin kriitikkoihin25, nämä tapaavat usein nostaa tämän tulkinnat jonkinlaiselle kyseenalaistamattomalle jalustalle, vaikka Foucault’n – kuten valistusajattelijoidenkin – voisi katsoa nimenomaisesti kannustaneen murskaamaan jalustat ja ajattelemaan itse. Heille voisi huomauttaa, että Foucault oli monella tapaa valistuksen kriittisen hengen jatkaja – ei sen mustavalkoinen vihollinen.26

Viitteet

 1. 1. Gordon 2014, 46.
 2. 2. Saastamoinen 2014.
 3. 3. Tämä on valitettavan yleistä niin valistuksen modernimmilla oikeistokonservatiivisilla kuin vasemmistolaisillakin kriitikoilla.
 4. 4. Tässäkin he seuraavat täysin Losurdoa.
 5. 5. Tältä osin onkin vaikea löytää suurta eroa heidän ja niin valistusta kuin liberalismiakin eri aikoina kritisoineiden konservatiivien välillä. Vertailukohtaa voi katsoa vaikkapa Joseph de Maistresta tai äärioikeistolaisen esseistin, Timo Hännikäisen teoksesta Liberalismin petos (2011).
 6. 6. Niin ikään myös entisen ulkoministeri Timo Soinin kritiikkiä liberaaleja vastaan käsitellään osoituksena liberalismin tekopyhyydestä. Soini tosin, kuten konservatiivit yleensäkin, viittaa liberaaleihin tarkoittaen sillä lähinnä juuri vasemmistoa.
 7. 7. ”Orjuus on aivan erityisellä tavalla liberalismin historiaan liittyvä instituutio.” (Lahtinen & Purokuru 2020, 77.)
 8. 8. Esim. Voltaire, Smith, jne. Condorcet kuului jopa järjestöön nimeltä La Société des amis des Noirs, joka taisteli orjuuden lakkauttamisen puolesta ja vaati tummaihoisille yhtäläisiä yhteiskunnallisia oikeuksia. Yhtä lailla Condorcet vaati myös naisille ja kaikille ihmisille säätyyn katsomatta yhdenvertaisia oikeuksia ja demokratiaa.
 9. 9. Koko teos perustuu sen varaan, että: ”Sekä vanhassa että uudessa liberalismissa on kyse vallan ja omistusoikeuksien suojelemisesta”. (Lahtinen & Purokuru 2020, 15.)
 10. 10. Saastamoinen 2000.
 11. 11. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi Locken muusta ajattelusta erilleen nostetut kohdat omaisuudesta. Toisin kuin kirjassa annetaan ymmärtää, todellisuudessa Locke ei peräänkuuluttanut kanssaihmisistä piittaamatonta rajoittamatonta omaisuuden kerryttämistä. Ks. esim. Saastamoinen 1997.
 12. 12. He kuitenkin myöntävät itsekin paitsi sen, ettei Hobbes itse ollut täysin liberaali ajattelija, myös sen, että ”liberaalit ajattelijat eivät ole missään nimessä hyväksyneet Hobbesin ajattelua sellaisenaan”. (Lahtinen & Purokuru 2020, 31–36.)
 13. 13. Purokurun ja Lahtisen mukaan Hobbes on luonut ”nykyisen käsityksen itsekkäästä ja väkivaltaisesta ihmisluonnosta” (Lahtinen & Purokuru 2020, 34), minkä kumoamiseen he käyttävät teoksessa paljon tilaa, vaikka kyseinen kuvaus ihmisluonnon perimmäisestä turmeltuneisuudesta on virheellinen niin Hobbesin kuin liberalismin ja valistuksenkin kohdalla. Myös sen yleistäminen ”nykyiseksi ihmiskuvaksi” on melko kyseenalaista, sillä eri tavoin ajattelevat ihmiset tapaavat yleensä hahmottaa myös ihmisyyden ja ihmisluonnon poikkeavilla tavoilla. Pikemminkin tuon kaltainen ihmiskuva löytyy usein konservatiivisilta ajattelijoilta. Esimerkiksi Joseph de Maistre katsoi, että ihminen on jo perisynnin vuoksi pohjimmiltaan paha ja itsekäs. Häntä ihaillut Carl Schmitt, jota Purokuru ja Lahtinen iloisesti referoivat, omaksui niin ikään synkän ihmiskäsityksen, joskin hänen ajattelussaan ihmisen pahuus sai sekulaarin muotoilun.
 14. 14. Ks. Rosenblatt 2018, mm. 4, 114–115, 271–277. Saastamoinen 2000. Rosenblattin teosta tai Saastamoisen artikkeleita (ja teosta Eurooppalainen liberalismi) voisi ylistää loputtomasti.
 15. 15. Joskin luonnollisesti kansa kuten muutkin kollektiivit muodostuvat lopulta yksilöistä, partikulaareista.
 16. 16. Esimerkiksi Smith mainitaan ohimennen kahdesti, kun taas vaikkapa Anders Chydeniusta, Nicolas Condorcet’ta, Denis Diderot’ta, Montesquieu’ta, Immanuel Kantia tai Thomas Painea ei mainita ollenkaan. Myöskään John Stuart Millistä tai Benjamin Constantista ei ole mainintaa.
 17. 17. Ks. Sandelin 2018; Sandelin 2020; Rosenblatt 2018.
 18. 18. Sandelin 2020.
 19. 19. Samasta turhautumisesta kehittyi 1800-luvun puolivälissä myös vallankumouksen tarpeellisuutta peräänkuuluttanut sosialismi. Vielä ennen vuoden 1830 vallankumousta myös Ranskan työläisväestö identifioitui liberaaliin aatteeseen.
 20. 20. Hobhouse 1904, 229.
 21. 21. Tässä projektissa juuri John Lockesta tehtiin liberalismin ”kantaisä” ja hänen ajatuksiaan omaisuudesta korostettiin ja irrotettiin kontekstistaan. Esimerkiksi Friedrich Hayekin mukaan liberalismin suurimpia sisäisiä uhkia oli juuri liberaali sosialismi, joka hänen mukaansa oli puhdas mahdottomuus. Hayek katsoi sen johtavan vaarallisesti hyvinvointivaltioon, ja yhdisti siihen ajattelijoita kuten Voltaire, John Stuart Mill, Thomas Hill Green ja John Dewey. Hänen mukaansa liberalismi voitaisiin elvyttää vain hautaamalla tämä harhapoluille lähtenyt ”progressivistinen” suuntaus. Hayek 1978, 125–130.
 22. 22. Jonka haara on myös uusliberalismi.
 23. 23. Ks. Sandelin 2020.
 24. 24. Ks. Sandelin 2017. Teoksessaan Vapauden voitto, jota kustantamon sivuilla kuvaillaan ”vahvaksi ja visionääriseksi kirjaksi siitä, kuinka Suomea olisi uudistettava”, Elina Lepomäki ehdottaa muun muassa koulutuksen ”uudistamista” asettamalla paitsi maisterin-, myös tohtorintutkintoon lukukausimaksut. Juuso Koponen on kirjoittanut teoksesta hyvän kirja-arvion, ”Uusliberalistinen manifesti” (Agricola: Suomen humanistiverkko 14.6.2018).
 25. 25. Huomionarvoista on lisäksi, että 1900-luvun ranskalaiset valistus- ja liberalismikriittiset ajattelijat puhuivat liberalismista juuri ranskalaisessa viitekehyksessä. Tietyistä 1800-luvun historiallisista kokemuksista johtuen Ranskassa termi ”liberaali” on assosioitu pejoratiivisesti, haukkumasanana rajoittamattoman kapitalismin oikeistolaisiin, tekopyhiin kannattajiin. Johtuen liberalismin ikävistä konnotaatioista Ranskassa, muun muassa Emmanuel Macron vaati europarlamentissa toimineen Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän, ALDE:n nimen muuttamista, kun hänen La République En Marche -puolueensa liittyi siihen. Macron ei halunnut ryhmän nimeen termiä liberaali, koska pelkäsi sen karkottavan monia ranskalaisäänestäjiä. (De La Baume 12.6.2019.)
 26. 26. Tähän liittyen kannattaa tutustua esim. Foucault’n tekstiin ”Mitä on valistus?” (Qu’est-ce que les Lumières? Teoksessa The Foucault Reader. Toim. Paul Rabinow. Pantheon Books, New York 1984) sekä esitelmään nimeltä Mitä on kritiikki? (Qu’est-ce que la critique? Bulletin de la Société Française de Philosophie. Vol. 84, 1990).

Kirjallisuus

De La Baume, Maïa, Macron-Liberal alliance to be named Renew Europe. Politico 12.6.2019. Verkossa: politico.eu/article/emmanuel-macron-liberal-alliance-to-be-named-renew-europe/

Gordon, Peter, Contextualism and Criticism in the History of Ideas. Teoksessa Rethinking Modern European Intellectual History. Toim. Darrin McMahon & Samuel Moyn. Oxford University Press, Oxford 2014.

Hayek, Friedrich, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. The University of Chicago Press, Chicago 1978.

Hobhouse, Leonard, Democracy and Reaction. Fisher Unwin, London 1904.

Koponen, Juuso, Uusliberalistinen manifesti. Agricola: Suomen humanistiverkko 14.6.2018. Verkossa: agricolaverkko.fi/review/uusliberalistinen-manifesti/

Lahtinen, Veikka & Purokuru, Pontus, Mikä liberalismia vaivaa? Kosmos, Helsinki 2020.

Rosenblatt, Helena, The Lost History of Liberalism. Princeton University Press, Princeton 2018.

Saastamoinen, Kari, Domenico Losurdo: Liberalismin musta kirja. Tiede & Edistys 4/2014, 366–372.

Saastamoinen, Kari, Oliko Hobbes epäonnistunut liberaali. Tiede & Edistys 2/2000, 97–105.

Saastamoinen, Kari, Locke, kapitalismi ja liberalismi. Tiede & Edistys 1/1997, 60–72.

Sandelin, Marianne, 2000-luvun machiavellistit ja taistelu ideologisuutta vastaan. Politiikasta-verkkolehti 4.12.2017. Verkossa: politiikasta.fi/2000-luvun-machiavellistit-ja-taistelu-ideologisuutta-vastaan/

Sandelin, Marianne, Nykyliberalismi on irtautunut juuristaan. Politiikasta-verkkolehti 17.12.2018. Verkossa: politiikasta.fi/nykypaivan-liberalismi-on-irtautunut-juuristaan/

Sandelin, Marianne, Mistä liberaalien ja konservatiivien vastakkainasettelu kumpuaa? Kalevi Sorsa -säätiö 11/2020. Verkossa: sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sandelin-Liberaalien-ja-konservatiivien-vastakkainasettelu-web.pdf