Lehti

Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia: Artikkelit

Tutkimuskokonaisuuteen ”Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – tutkimus filosofiasta oppiaineena ja kasvatuksena” (väitöskirja) kuuluvat:

Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena
Ilmestynyt erillisteoksena. Verkkosivu: netn.fi/kirjat/filosofianopetus
ISBN: 978-952-7189-15-3 (nid.); 978-952-7189-16-0 (sähkök.)

Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia: Artikkelit
Artikkelit julkaistu uudelleen verkossa tässä kokoelmassa alla.
ISBN: 978-952-7189-23-8

Tutkimuskokonaisuus käsittelee sekä filosofian aineenopetusta ja lukion oppiainetta että niin sanottua pedagogista filosofiaa tai filosofointia. Pyrkimyksenä on silloittaa näiden välillä vallinnutta etäisyyttä ja tuoda pedagogisen filosofoinnin näkökulmia filosofian oppiaineesta käytävään keskusteluun. Pääasiallisena tutkimustehtävänä on ollut filosofianopetuksen kriittis-konstruktiivinen tarkastelu eli filosofianopetuksen ja oppiaineen kriittinen arviointi ja pedagoginen rekonstruktio.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Erillisenä monografiana julkaistun yleisen osan lisäksi tutkimuskokonaisuuteen kuuluu seitsemän aiemmin ilmestynyttä artikkelia, jotka on julkaistu uudelleen tässä kokoelmassa. Erillisteoksena julkaistu yleinen osa toimii samalla johdantona, puitteena ja yhteenvetona tutkimuskokonaisuudelle ja siihen kuuluville artikkeleille.

Tutkimuksen yleinen johdanto, tiivistelmät sekä tässä uudelleen julkaistujen, tutkimukseen kuuluvien artikkeleiden esittelyt teoksesta Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena:

Johdanto [pdf]
Tiivistelmä – Summary [pdf]
Artikkeleiden esittely [pdf]

 

Artikkelit ja niiden alkuperäiset ilmestymistiedot

 

Artikkeli I
Tuukka Tomperi, Valistava oppiaine ja valistuksen kritiikki. [pdf]
(Alun perin teoksessa Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä. Toim. Satu Honkala & Eero Salmenkivi. Helsinki: Feto ry, 2005, 33–56.)

Artikkeli II
Tuukka Tomperi, Filosofian oppijärjestys. [pdf]
(Alun perin julkaisussa niin & näin – filosofinen aikakauslehti 2/2000, 42–50.)

Artikkeli III
Tuukka Tomperi, El sueño de razón produce monstruos, or Deconstructing the Curriculum of Philosophy. [pdf]
(Alun perin teoksessa The Internationalization of Curriculum Studies. Toim. Donna Trueit, William E. Doll Jr., Honguy Wang & William F. Pinar. New York: Peter Lang, 2003, 337–357.)

Artikkeli IV
Tuukka Tomperi, Oppiaine, tiedetausta, status: esimerkkeinä elämänkatsomustieto ja filosofia. [pdf]
(Alun perin teoksessa Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Toim. Jari Lavonen. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 285. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007, 104–118.)

Artikkeli V
Hannu Juuso & Tuukka Tomperi, Filosofi i framtidens skola [pdf]
(Alun perin teoksessa Filosofins didaktik. Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka. Toim. Birgit Schaffar. Tukholma: Thales, 2012, 245–265.)

Artikkeli VI
Tuukka Tomperi & Hannu Juuso, (Lasten) pedagoginen filosofia – kasvatuksen historiallinen mahdollisuus. [pdf]
(Alun perin julkaisussa niin & näin – filosofinen aikakauslehti 1/2014, 95–105. Ks. kirjallisuusluettelo.)

Artikkeli VII
Tuukka Tomperi, Lukiofilosofia, pedagoginen filosofointi ja aineenopettajan asiantuntemus. [pdf]
(Alun perin julkaisussa niin & näin – filosofinen aikakauslehti 1/2016, 82–101. Ks. kirjallisuusluettelo.)

Artikkelit on julkaistu uudelleen alkuperäisten kustantajien luvalla.

Viittaukset artikkeleihin joko alkuperäisen ilmestymispaikan mukaan tai tämän kokoelman tiedoilla (alla).

 

TIEDOT:
Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia: Artikkelit
Tomperi, Tuukka
Julkaisuvuosi: 2017
ISBN: 978-952-7189-23-8
Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin