Lehti

(Lasten) pedagoginen filosofia – kasvatuksen historiallinen mahdollisuus – Kirjallisuusluettelo

 

Ariès, Philippe, Centuries of Childhood (L’Enfant et la vie familial sous l’Ancien Régime, 1960). Käänt. Robert Baldick. Penguin Books, Harmondsworth 1973.

Aristoteles, Nikomakhoksen Etiikka. Suom. ja toim. Simo Knuuttila. Gaudeamus, Helsinki 1989.

Aristoteles, Politiikka. Suom. ja toim. Aarne M. Anttila. Gaudeamus, Helsinki 1991.

Blatt, Moshe & Kohlberg, Lawrence, Effects of classroom discussions upon children’s level of moral judgment. Journal of Moral Development. Vol. 4, No. 2, 1975, 129–161.

Børresen, Beate, Malmhester, Bo & Tomperi, Tuukka, Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun työkirja – käytännönläheistä filosofointia. niin & näin -kirjat, Tampere 2011.

Brenifier, Oscar, Filosofointia koulun alaluokilla. Teoksessa Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. Suom. Satu Alamaunu, Teija Mikkilä & Hanna Ryynänen. niin & näin -kirjat, Tampere 2008, 352–365.

Bruner, Jerome, The Process of Education. Vintage Books, Random House, New York 1963.

Büttner, Gerhard, How theologizing with children can work. British Journal of Religious Education. Vol. 29, No. 2, 2007, 127–139.

Cam, Philip, Filosofian opetussuunnitelman lähtökohtia. Teoksessa Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. Suom. Jenni Erho, Hannu Juuso & Tuukka Tomperi. niin & näin -kirjat, Tampere 2008, 301–319.

Cavell, Stanley, Time and Place for Philosophy. Metaphilosophy. Vol. 39, No. 1, 2008, 51–61.

Cavell, Stanley, Little Did I Know. Excerpts from Memory. Stanford University Press, Stanford 2010.

Classen, Albrecht, Philippe Ariès and the Consequences: History of Childhood, Family Relations, and Personal Emotions. Where do we stand today? Teoksessa Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a Paradigm Shift in the History of Mentality. Toim. Albrecht Classen. Walter de Gruyter, Berlin 2005, 1–66.

Colby, Anne, Kohlberg, Lawrence, Fenton, Edwin, Speicher-Dubin, Betsy & Lieberman, Marcus, Secondary school moral discussion programmes led by social studies teachers. Journal of Moral Education. Vol. 6, No. 2, 1977, 90–111.

Coppens, Sven, Some Ideological Biases of the Philosophy for Children Curriculum. Thinking. Vol. 14, No. 3, 1998, 25–32.

Cunningham, Hugh, Children and Childhood in Western Society Since 1500. 2nd ed. Pearson, Edinburgh 2005.

Daniel, Marie-France & Auriac, Emmanuelle, Philosophy, Critical Thinking and Philosophy for Children. Educational Philosophy and Theory. Vol. 43, No. 5, 2011, 415–435.

Dewey, John, Demokratia ja kasvatus (Democracy and Education, 1916). Suom. Antti Immonen. niin & näin -kirjat, Tampere 2014 (ilmestyy).

Diogenes Laertios, Merkittävien filosofien elämä ja opit. Suom. Marke Ahonen. Summa, Helsinki 2008.

Echeverría, Eugenio, Onko lasten kanssa filosofoiminen mahdollista? Teoksessa Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. Suom. Elina Pöllänen & Hannu Juuso. niin & näin -kirjat, Tampere 2008, 341–351.

Ennew, Judith, The History of Children’s Rights: Whose Story? Cultural Survival Quarterly. Vol. 24, No. 2, 2000. Verkossa: http://www.culturalsurvival.org/ourpublications/csq/article/the-history-childrens-rights-whose-story

Fass, Paula S., A Historical Context for the United Nations Convention on the Rights of the Child. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 633, No. 1, 2011, 17–29.

Freese, Hans-Ludwig, Lapset ovat filosofeja (Kinder sind Philosophen. Darstellung der Kinderphilosophie, 1989). Suom. Eira Wiegand. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki 1992.

García Moriyón, Félix, Filosofisesta ajattelusta ja filosofianopetuksen tutkimisesta. Teoksessa Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2008, 285–300.

García Moriyón, Felix, Colom, Roberto & Rebollo, Irene, Evaluating Philosophy for Children: A Meta-Analysis. Thinking. The Journal of Philosophy for Children. Vol. 17, No. 4, 2005, 14–22.

Golding, Clinton, Educating Philosophically: The educational theory of Philosophy for Children. Educational Philosophy and Theory. Vol. 43, No. 5, 2011.

Gregory, Maughn, Thirty years of philosophical and empirical research in philosophy for children: an overview. Diotime: Revue international de didactique de la philosophie. No. 34, juillet, 2007. Verkossa: http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32857

Gregory, Maughn, Ovatko filosofia ja lapset hyväksi toinen toisilleen? Teoksessa Maughn Gregory ym., Filosofiaa lapsille ja nuorille. Käytännön käsikirja. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009, 100–102.

Gregory, Maughn, Philosophy for Children and its Critics: A Mendham Dialogue. Journal of Philosophy of Education. Vol. 45, No. 2, 2011, 199–219.

Hadot, Pierre, Mitä on antiikin filosofia? (Que’est-ce que la philosophie antique?, 1995). Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.

Hanawalt, Barbara, Medievalists and the Study of Childhood. Speculum. Vol. 77, No. 2, 2002, 440–460.

Hanawalt, Barbara, The Child in the Middle Ages and the Renaissance. Teoksessa Beyond the Century of the Child: Cultural History and Developmental Psychology. Toim. Willem Koops & Michael Zuckerman. University of Philadelphia Press, Philadelphia 2003, 21–42.

Hawes, Joseph M., The Children’s Rights Movement: A History of Advocacy and Protection. Twayne Publishers, Boston 1991.

Heywood, Colin, A History of Childhood: Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times. Polity, Cambridge 2001.

Hofstetter, Rita & Schneuwly, Bernard, Introduction. Contrasted views of New Education on knowledge and itse transformation. Anticipation of a new mode of ambivalence? Paedagogica Historica. Vol. 45, Nos. 4–5, 2009, 453–467.

Holma, Katariina, Kriittinen ajattelu kasvatuspäämääränä. niin & näin 3/2013, 97–103.

Hovering Over the Face of the Deep. Philosophy, theology and children. Toim. Gertrud Yde Iversen, Gordon Mitchell & Gaynor Pollard. Waxmann, Münster 2009.

Hytönen, Juhani, Lapsikeskeisen kasvatuksen ydinkysymyksiä. WSOY, Helsinki 2008.

Jaeger, Werner, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen I–III. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1933, 1944, 1947.

Juuso, Hannu, Lapset ja filosofia. Teoksessa Kasvatus filosofiaan. Toim. Timo Laine. Filosofian julkaisuja 66, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1999, 73–95.

Juuso, Hannu, Child, Philosophy and Education. Discussing the intellectual sources of Philosophy for Children. Acta Universitatis Ouluensis, E Scientiae Rerum Socialium 91. Oulu University Press, Oulu 2007.

Juuso, Hannu, Ajatteleva koulu. Matthew Lipman ja P4C. Teoksessa Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. niin & näin -kirjat, Tampere 2008, 97–117.

Juuso, Hannu, The origins and educational significance of John Dewey’s philosophy. Teoksessa Theories of Bildung and Growth. Connections and Controversies Between Continental Educational Thinking and American Pragmatism. Toim. Pauli Siljander, Ari Kivelä & Ari Sutinen. Sense Publishers, Rotterdam 2012, 227–245.

Juuso, Hannu & Laine, Timo, Tact and Atmosphere in the Pedagogical Relationship. Analytic Teaching, Vol. 25, No. 1, 2005, 1–17.

Karlsson, Liisa & Riihelä, Monika, Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Korjattu 4. painos 2004 (1. painos Valtion painatuskeskus 1991). Verkossa: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Ajattelu_alkaa.pdf

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville, Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Gaudeamus, Helsinki 2013.

Kennedy, David, The Roots of Child Study: Philosophy, History, and Religion. Teachers College Record. Vol. 102, No. 3, 2000, 514–538.

Kennedy, David, The Well of Being. Childhood, Subjectivity, and Education. State University of New York Press, Albany 2006.

Kennedy, David, Viisi yhteisöä. Teoksessa Filosofiaa lapsille ja nuorille. Käytännön käsikirja. Toim. Maughn Gregory ym. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009, 113–124.

Kennedy, David, Lipman, Dewey, and the Community of Philosophical Inquiry. Education and Culture. Vol. 28, No. 2, 2012, 36–53.

Kennedy, Nadia & Kennedy, David, Community of Philosophical Inquiry as a Discursive Structure, and its Role in School Curriculum Design. Journal of Philosophy of Education. Vol. 45, No. 2, 2011, 265–283.

Key, Ellen, Barnets århundrade. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1900. Verkossa, Projekt Runeberg: http://runeberg.org/barnets/

Kiilakoski, Tomi, Hukassa ja sanoilleen vieraana. Stanley Cavell filosofiasta kasvatuksena. Kasvatus & Aika 2/2013, 5–19. Verkossa: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=547

King, Maureen, Concepts of Childhood: What We Know and Where We Might Go. Renaissance Quarterly. Vol. 60, 2007, 371–407.

Kitchener, Richard, Do Children Think Philosophically? Metaphilosophy. Vol. 21, No. 4, 1990, 416–431.

Kitcher, Philip, Filosofia nurin niskoin (Philosophy Inside Out, 2001). Suom. Ville Lähde. niin & näin 1/2014, 15–23.

Laverty, Megan, ”Filosofiaa lapsille” filosofisena käytäntönä. Teoksessa Filosofiaa lapsille ja nuorille. Käytännön käsikirja. Toim. Maughn Gregory. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009, 103–107.

Lipman, Matthew, Philosophy for Children. Metaphilosophy. Vol. 7, No. 1, 1976, 17–33.

Lipman, Matthew, Philosophy Goes to School. Temple University Press, Philadelphia 1988.

Lipman, Matthew, Philosophy for Children and Critical Thinking. Teoksessa Thinking Children and Education. Toim. Matthew Lipman. Kendall/Hull Publishing Company, Dubuque 1993, 682–684.

Lipman, Matthew, Promoting better classroom thinking. Educational Psychology. Vol. 13, No. 3–4, 1993, 291–304.

Lipman, Matthew, Thinking in Education. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Lipman, Matthew, A Life Teaching Thinking. The Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair 2008.

Lipman, Matthew, Sharp, Ann Margaret & Oscanyan, Frederick S., Philosophy in the Classroom. 2nd ed. Temple University Press, Philadelphia 1980.

Malmhester, Bo, Filosofian opettaminen filosofisissa työpajoissa. Teoksessa Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. Suom. Anssi Hynynen & Tuukka Tomperi. niin & näin -kirjat, Tampere 2008, 366–382.

Manen, Max van, The Tact of Teaching. The Meaning of Pedagogical Thoughtfulness. State University of New York Press, Albany 1991.

Marrati, Paola, Childhood and Philosophy. Modern Language Notes. Vol. 126, 2011, 954–961.

Martens, Ekkehard, Philosophy for Children and Continental Philosophy. Thinking: The Journal of Philosophy for Children. Vol. 9, No. 1, 1990, 2–7.

Martens, Ekkehard, Filosofian didaktiikan ajankohtaisuus. Teoksessa Filosofia koulunpenkillä. Kirjoituksia oppiaineen didaktiikasta. Toim. Jussi Kotkavirta. Painatuskeskus, Helsinki 1995, 27–47.

Martens, Ekkehard, Philosophieren mit Kindern – eine Einführung in die Philosophie. Reclam, Stuttgart 1999.

Martens, Ekkehard, ”Can Animals Think?” The Five Most Important Methods of Philosophizing with Children. Thinking: The Journal of Philosophy for Children. Vol. 18, No. 4, 2008, 32–35.

Matthews, Gareth B. The Philosophy of Childhood. 1st paperback ed. (alun perin 1994). Harvard University Press, Cambridge, MA. 1996.

Millett, Stephan & Tapper, Alan, Benefits of Collaborative Philosophical Inquiry in Schools. Educational Philosophy and Theory. Vol. 44, No. 5, 2011, 546–567.

Montaigne, Michel de, Esseitä. Osa I (Essays I, 1580–1595). Suom. Renja Salminen. WSOY, Helsinki 2003.

Murris, Karin, Can Children do Philosophy? Journal of Philosophy of Education. Vol. 34, No. 2, 2000, 261–279.

Muth, Jakob, Pädagogischer Takt. Monographie einer aktuellen Form erzieherischen und didaktischen Handelns. 2. Auflage. Quelle & Meyer, Heidelberg 1967.

Nussbaum, Martha C., Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press, Princeton 2010. (Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. Suom. Timo Soukola. Gaudeamus, Helsinki 2011.)

Nykänen, Aatu, Omatoimisuuteen perustuvasta kasvatuksesta I. Gummerus, Jyväskylä 1961.

Ojakangas, Mika, Lapsuus ja auktoriteetti. Pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen. Tutkijaliitto, Helsinki 1997.

Orme, Nicholas, Medieval Children. Yale University Press, New Haven 2001.

Pardales, Michael J. & Girod, Mark, Community of Inquiry: Its past and present future. Educational Philosophy and Theory. Vol. 38, No. 3, 2006, 299–309.

Peltonen, Matti, Ariès mentaliteettien historian pioneerina. Teoksessa Ariès ja historian salaisuus. Toim. Matti Peltonen. Historia mirabilis 10. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2013.

Philosophy – A School of Freedom. Teaching philosophy and learning to philosophize: Status and prospects. UNESCO, Geneva 2007. Verkossa: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001541/154173e.pdf

Platon, Valtio. Teokset IV. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Otava, Helsinki 1999.

Power, F. Clark, Higgins, Ann & Kohlberg, Lawrence, Lawrence Kohlberg’s Approach to Moral Education. Columbia University Press, New York 1991.

Powerful Learning Environments and Theologizing and Philosophizing with Children. Toim. Henk Kuindersma. Kassel University Press, Kassel 2013.

Pritchard, Michael S., Reasonable Children. Moral Education and Moral Learning. University Press of Kansas, Lawrence 1996.

Raatikainen, Panu, What Was Analytic Philosophy? Journal for the History of Analytic Philosophy. Vol. 2, No. 2, 2013, 11–27. Verkossa: http://jhaponline.org/jhap/article/view/18/17

Rahikainen, Marjatta, Philippe Ariès ja lapsuuden historia. Tieteessä tapahtuu 3/2005, 38–42. Verkossa: http://www.tieteessatapahtuu.fi/0305/rahikainen.pdf

Sharp, Ann Margaret, What is a ’Community of Inquiry’? Journal of Moral Education. Vol. 16, No. 1, 1987, 37–45.

Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. niin & näin -kirjat, Tampere 2008.

Splitter, Laurance J. & Sharp, Ann Margaret, Teaching for Better Thinking. ACER Press, Melbourne 1995.

Stearns, Peter, Childhood in World History. 2nd ed. Routledge, New York 2011.

Sutinen, Ari, Constructivism and Education: education as an interpretative transformational process. Studies in Philosophy and Education. Vol. 27, No. 1, 2008, 1–14.

Tomperi, Tuukka, Paulo Freire ja Sorrettujen pedagogiikka. Johdanto. Teoksessa Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka. Suom. Joel Kuortti. Toim. Tuukka Tomperi. Vastapaino, Tampere 2005, 9–31.

Trickey, Steve & Topping, Keith, Philosophy for Children: A systematic review. Research Papers in Education. Vol. 19, No. 3, 2004, 363–378.

Tähtinen, Juhani, Miten kasvattaa pikkulapsia. Kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisen kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, Turku 1992.

Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia II. Toim. Anja Heikkinen & Pirkko Leino-Kaukiainen. Sarjan päätoimittaja Pauli Kettunen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011.

Värri, Veli-Matti, Menonin paradoksi ”neliulotteisessa” kasvatustodellisuudessa. niin & näin 2/1994, 58–59. Verkossa: http://netn.fi/node/411

Värri, Veli-Matti, Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. 3. korjattu painos. Tampere University Press, Tampere 2000.