Filosofian koulukunnat: kommentti Hovilalle

Tiia-Mari Hovila kirjoitti niin & näin -lehden numerossa 3/2020 filosofian kahtiajaosta analyyttiseen ja mannermaiseen filosofiaan. Artikkeli on erinomainen, ja Hovila tekee monta osuvaa huomiota. Haluaisin kuitenkin esittää joitakin täydentäviä näkökulmia. Ennakkoluulot Hovila mainitsee, että hänen tutkimustaan filosofian eri perinteistä motivoi omien opintojensa alkuaikoina havaitsemansa opiskelijoiden vahvat käsitykset molemmista traditioista, vaikka aihetta ei käsitelty opetuksessa juurikaan. … Lue lisää

Filosofian kahtiajako? – Analyyttisen ja mannermaisen filosofian institutionaaliset tekijät

Viimeisten vuosikymmenien aikana filosofian jakoa mannermaiseen ja analyyttiseen on tutkittu laajalti. Sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa jaottelun käyttökelpoisuus on yhtäältä kyseenalaistettu mutta toisaalta sitä on myös vahvistettu yliopistofilosofian opetuksessa, tutkimuksessa ja tieteellisissä kokouksissa. Miten jaottelua nykyään käytetään? Minkälaiset institutionaaliset tekijät ylläpitävät sitä? Lue lisää…